Betingelser – Det med småt.

 

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende medmindre andet er aftalt.

Når du køber brugsret til billeder og film skal du vide at….

– Du køber, med mindre andet er aftalt, en standard tidsubegrænset brugsret til det færdigproducerede, billeder eller video. Dette betyder at du frit kan bruge det producerede i forbindelse med alle din virksomheds aktiviteter, på alle dine platforme. Tredjemand (andre virksomheder og personer) har ingen brugsrettigheder men brugsret kan tilkøbes særskilt iflg. aftale. pr. tredjemand.
– Inkluderet i din pris er hvad der er beskrevet i aftalegrundlag/faktura.

– Der er ved indgåelse af aftaler ikke tale om “buy out”, det skal aftales særskilt.
– Arbejde eller ydelser, der IKKE er omfattet af standardlicensen (se ovenfor) eller er med i et evt. yderligere aftalegrundlag, er ikke inkluderet, og faktureres særskilt.
– Ydelser, der IKKE er med i standard brugsret, skal bestilles skriftligt.
– Eksterne ydelser skal betales FØR levering.
– 1 arbejdsdag er 7 timer i tidsrummet 8.30-17 ekskl. weekender og helligedage, eller efter aftale.
– Forbrugerkøb: Film og billeder udleveres når sidste betaling er modtaget, først herefter er der ret til brug/publicering
– Handelskøb: Film og billeder leveres iflg. aftale.
– Billeder og film må KUN vises på den/de platforme der evt. er omfattet af aftalen.
– Musik, skuespillere eller speak kan indebære yderlige rettighedsvilkår du skal være opmærksom på. Steen Knarberg Photography påtager sig derfor intet ansvar ift manglende rettigheder til det af bestiller leverede materiale.
– Du må ikke ændre/redigere i det leverede slutprodukt eller få et andet firma til det.
– Alle optagelser, grafik, musik etc. er underlagt ophavsretsloven lige som billeder, design, musik
– Du har IKKE har ret til at få leveret det originale materiale /optagelser, der ligger til grund for dit slutprodukt (producerede billeder og videoproduktioner).
– Du kan IKKE videregive eller sælge rettigheder (billeder/film) til andre.
– Du kan købe ekstra versioner af film med andre klip, tekster m.v., hvis optagelserne giver den mulighed.
– Du kan købe og udlevere filmklip fra den færdige film til brug i en TV nyhedsudsendelse, men udelukkende til denne brug.
– Du kan købe og udlevere filmklip fra den færdige film til brug i et TV program.
– Når du køber ekstra versioner betaler du udover produktionstid, håndteringsomkostninger og rettighedsomkostninger.
– Steen Knarberg Photography afgør egenhændigt om billed- og filmmateriale er af høj nok standard til at det kan udleveres.
– Når du køber billeder/brugsret og udleverer det, er du ansvarlig for overholdelse af ophavsretsloven.
– Det er dit ansvar, at Steen Knarberg Photography krediteres iflg ophavsretsloven (se nedenfor), og god presseskik. – Når du bestiller en/et fotografering/projekt bekræfter du ved accept af tilbud eller ordreafgivelse, at du er bekendt med betingelserne. Det er kundens eget ansvar at holde sig ajour ift. ophavsretten og god presseskik.
– En bestilling kan være skriftligt pr. e-mail, telefonisk eller bekræftet gennem betaling af faktura eller accept af ordrebekræftelse/tilbud.

Generelle forretningsbetingelser

1. Anvendelsesområde
Nedenstående generelle forretningsbetingelser for Steen Knarberg Photography, Dybsøvej 72, 4700 Næstved er gældende for alle forretningsydelser og leverancer, som Steen Knarberg Photography leverer. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldige med Steen Knarberg Photographys skriftlige accept. Overskrifterne i nedenstående er kun vejledende og ikke udtømmende angivelser af indholdet af den pågældende bestemmelse.

2. Aftalegrundlag
Alle ordrer effektueres på grundlag af de generelle forretningsbetingelser.

3. Tilbud og aftaler
Tilbud, som Steen Knarberg Photography afgiver skriftligt og eller elektronisk, er gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen, som prisoverslag anses priser drøftet mundtligt.
Tilbud er bindende for Steen Knarberg Photography i ovennævnte periode, medmindre der alene er tale om et prisoverslag. Er der tale om prisoverslag, vil det fremgå af tilsendte.
Dog tages der forbehold for utilsigtede fejl, generelle prisstigninger, prisstigninger på software og hardware eller andre underleverancer og ukendte faktorer som er Steen Knarberg Photography uvedkommende. Priser er eksklusiv moms, medmindre andet er anført.

Aftale er indgået, når købers accept er modtaget af Steen Knarberg Photography, eller Steen Knarberg Photography har modtaget bestilling.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Steen Knarberg Photographys skriftlige godkendelse.
Godkendelse af annullering eller ændring kan af Steen Knarberg Photography gøres betinget af, at køber erstatter Steen Knarberg Photographys omkostninger og tab ved annullering eller ændring.
Har køber anmodet Steen Knarberg Photography om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Steen Knarberg Photography berettiget til at få dette arbejde betalt til den enhver tid gældende timetakst.

4. Betalingsbetingelser generelt
Betaling skal ske til det kontonummer, som er angivet på fakturaen. Netto kontant med mindre andet er aftalt skriftligt. Ved visse ordrer forudbetales 50% før produktion af opgave. Restbeløb betales iflg. gældende betalingsbetingelser. Opgaveforløb, der strækker sig over mere end 30 dage, kan faktureres bagud ultimo i hver måned med det forbrugte antal timer. Steen Knarberg Photography har i restancesituationer ret til at ophæve alle indgåede aftaler, bl.a. m.h.t. brugsret, sådan at denne helt kan bortfalde og indstille yderligere leveringer, hvilket dog ikke fritager kunden for at betale det forfaldne beløb.

Steen Knarberg Photography kan ved større opgaver kræve, at kunden stiller bankgaranti for det fulde beløb eller betaler en tredjedel af tilbudsprisen otte dage inden opgavestart, en tredjedel halvvejs i opgaven samt den sidste tredjedel ved opgavens afslutning.

Såfremt kunden udskyder tidspunktet for en bestilt opgaves påbegyndelse i en længere periode end 60 dage fra oprindeligt forudsat startdato, kan Steen Knarberg Photography kræve, at kunden stiller bankgaranti eller indbetaler en tredjedel af opgavens pris i depot hos Steen Knarberg Photography.

Steen Knarberg Photography forbeholder sig i øvrigt enhver beføjelse i tilfælde af udskudt startdato. Steen Knarberg Photography har alle rettigheder til det producerede/leverede, indtil fuld betaling har fundet sted og er berettiget til at foretage enhver handling for helt eller delvist at tilbageholde den leverede ydelse i tilfælde af manglende betaling. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle mangelkrav.

5. Betalingsbetingelser TV-reklame afvikling
Alle tv kampagner faktureres forud, 6 uger før første visning, om muligt. Kampagner vil ikke blive afviklet, såfremt betaling ikke har fundet sted. Alle priser er ekskl. moms. Alle priser er med forbehold for prisændringer, trykfejl o.l. Hvis fakturas betalingsfrist
ikke overholdes, kan Steen Knarberg Photography tilbageholde yderligere leverancer og aflyse bestilte visninger uden yderligere varsel, indtil betaling har fundet sted.
Ved booking på TV henviser vi i øvrigt til stationernes egne forretningsbetingelser.

6. Levering
Steen Knarberg Photography bestræber sig på at overholde de fastsatte leveringsterminer, men påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser, som Steen Knarberg Photography ikke kan lastes for. Det er købers ansvar at gøre skriftligt opmærksom på kritiske deadlines. Køber har ikke krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen. Såfremt leveringen ikke er mulig på grund af force majeure, kan Steen Knarberg Photography uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod Steen Knarberg Photography.

Som force majeure anses bl.a. arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom sygdom, brand, rekvirering, beslaglæggelse, mobilisering, krig eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel påtransportmidler, pålæg fra miljømyndigheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, herudover hidrørende fra underleverandørers konkurs, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

7. Fortrolighed
Alle medarbejdere i Steen Knarberg Photography har tavshedspligt og forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som de måtte blive bekendt med under projektets forløb, medmindre kunden har meddelt samtykke, eller omstændighederne i øvrigt tilsiger det. Det er kundens pligt at gøre Steen Knaberg Photography skrftligt opmærksom på specielle hensyn i.f.m. fortrolighed. Dog er Steen Knarberg Photography berettiget til, medmindre der gives udtryk for andet af køber, at fremvise egne produktioner på de platforme Steen Knarberg Photography benytter i.f.m. egen markedsføring, se iøvrigt under rettigheder.

8. Underleverandører
Steen Knarberg Photography er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører. I en situation med Steen Knarberg Photography som underleverandør gælder nærværende betingelser, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

9. Copyright Ejendomsret, ophavsret, brugsret m.v. og afleveret materiale
Ophavsretten til de af Steen Knarberg Photography udviklede forarbejder, manuskripter, drejebøger, koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, optagelser (raw filer, video klip etc.), tegningsmateriale, forslag og tilbud m.m. tilhører Steen Knarberg personligt og må ikke uden Steen Knarbergs godkendelse overlades til tredjemand.

Ophavsretten til de af Steen Knarberg afleverede arbejder og koncepter, tilhører Steen Knarberg og må ikke uden Steen Knarberg godkendelse overdrages til tredjemand. Køber erhverver ved køb alene standard brugsret, som beskrevet ovenfor, til de leverede, billeder, videoer, arbejder og koncepter i egen virksomhed. De købte rettigheder til den enkelte leverance gælder som udgangspunkt kun i Danmark med mindre andet er aftalt særskilt.

Alle rettigheder til videoproduktioner tilhører Steen Knarberg, herunder master og alt underliggende materiale. Det er ikke tilladt at benytte produktioner på andre medieplatforme end de i kontrakten/fakturaen aftalte platforme og som oprindeligt er aftalt for den enkelte ordre, uden forudgående aftale og evt. betaling for ophavsrettigheder.

Bestilleren, og evt. tredje mand, skal til enhver tid og på alle platforme sørge for at korrekt kreditering finder sted i.h.t. ophavsretsloven, se afsnit 10. Dette gælder også ved embedding af fotos og video fra eller på sociale medier. Ved embedding skal den der embedder endvidere sikre sig at billedet/videoen oprindeligt er delt lovligt.

Det er ligeledes ikke tilladt at redigere og ændre i produktionen, det være sig billeder eller film og/eller benytte det på anden måde end det aftalte.

Kunden indestår for og afregner eventuel afgift for copyright på det materiale, som kunden leverer.

Steen Knarberg har alle rettigheder til råmateriale af enhver slags udarbejdet i forbindelse med produktioner, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Råmateriale udleveres ikke til kunden, men arkiveres til evt. senere brug i mindst to år efter levering, med mindre andet skriftligt aftales.

Steen Knarberg er berettiget til at benytte afleverede arbejder, råoptagelser og koncepter samt udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, tegningsmateriale m.m. som arkivmateriale såfremt det kan ske uden at krænke kundens interesser, i markedsførings sammenhænge, såvel som i fotokonkurrencer og som referencemateriale. Dette gælder fra og med d. 25/5-2018 i.h.t. til den nye persondatalov.

10. Kreditering særskilt.
Ophavsretslovens §3 siger at ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket, som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

God skik er, som det ses i alle seriøse medier, i praksis, at fotografen krediteres under billeder og video når de anvendes redaktionelt, da det ellers ingen effekt har. Jeg anerkender ikke kreditering andre steder end umiddelbart ved/under billeder og video.

Dog kan det specifikt i annoncer, webshops og varekataloger være uhensigtsmæssigt at kreditere og dér forventer jeg det ikke. Dog er det altid rart at blive nævnt i publikationens kolofon eller lignende sted.

På web og sociale medier vil det altid være muligt at kreditere og der insisterer jeg på det.

Men hvorfor egentlig kreditering? Fordi enhver ophavsmand til et værk, musik, grafik, tekst, malerkunst, musik, fotografi har ret til navns nævnelse og dermed til af få æren for sit værk. Det er simpelthen en god gammel skik, som har eksisteret i hele menneskets historie og som stadig lever. Jeg bestræber mig altid på at levere det absolut bedste og jeg synes derfor en kreditering er en rimelig anerkendelse.

Hvis du eller din virksomhed af en eller anden årsag ikke mener, at jeg skal krediteres ved mine billeder, kan du bede om en pris på buy-out, hvilket jeg så laver en særskilt pris på. Dette skal aftales særskilt og hører IKKE ind under mine standardvilkår!

11. Korrektur og godkendelse ved videoproduktion.
Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, omfatter Steen Knarberg Photography tilbud, én (1) korrekturgang til det færdige produkt. Ved ’korrekturgang’ forstås, at kunden får det pågældende materiale til gennemsyn og tilbagesender skriftlige rettelser/kommentarer, der efterfølgende indarbejdes i materialet indenfor en på forhånd aftalt tidsfrist.

Herefter tilbagesendes det korrigerede materiale til godkendelse. En forudsætning for Steen Knarberg Photographys tilbud er, at der efter redigeringsprocessens start ikke foretages ændringer i eventuelt oplæg, manuskript eller storyboard. Korrekturgange ud over de ovenfor beskrevne afregnes på timebasis efter Steen Knarberg Photographys gældende timesats.

Kundens projektansvarlige er ansvarlig for alle godkendelser af det udførte arbejde, herunder godkendelse af korrekturer, grundlayout og illustrationer. Alle rettelser til korrekturen samt øvrige ændringer til de forslag, som Steen Knarberg Photography udarbejder, skal meddeles Steen Knarberg Photography skriftligt med tydelig angivelse af rettelsen/ændringen, og hvor den skal foretages.

Kundens projektansvarlige samler alle rettelser fra eventuelle andre korrekturlæsere i kundens organisation eller andre steder og leverer dem som én korrektur. Kundens projektansvarlige modtager til endelig godkendelse det færdige materiale, som det går til tryk eller på anden måde publiceres. Når kundens projektansvarlige har godkendt det færdige materiale, omfatter Steen Knarberg Photographys ansvar for materialet alene fejl og mangler, der måtte opstå fra denne godkendelse og frem til den endelige levering af materialet.

12. Reklamation
Steen Knarberg Phography yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret i.f.m. forbrugerkøb fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug, overlast, betjening eller ringe vedligeholdelse af det leverede.
Steen Knarberg Photography kan ikke refundere på baggrund af uenighed omkring stil, beskæring, valg af lys og lign. medmindre dette afviger markant fra de viste eksempler på hjemmesiden. Køber får altid mulighed for at se og godkende billeder digitalt inden disse printes og afsendes.
Fakturaen skal fremvises til Steen Knarberg Photography i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har eller burde have opdaget manglen ske til Steen Knarberg Photography inden rimelig tid. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Dette er som udgangspunkt inden forfaldsdato på faktura.
Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

13. Fortrydelsesret
Steen Knarberg Photography yder fuld fortrydelsesret på ydelser, såfremt at dette sker indenfor 24 timer efter aftalens indgåelse. Ved senere aflysning forbeholdes retten til at udsende faktura på det fulde beløb (”Noshow-fee”).
Ved print af billeder, er den afgivne bestilling bindende, da print-processen ofte bliver igangsat umiddelbart efter bestillingen er afgivet. Hvis der er betalt for print, men ikke udvalgt billedet, kan dette fortrydes eller ændres indenfor fakturerings-perioden. Dog kan dette udelukkende modregnes i et eventuelt tilbud, således at der stadig betales for fotografens tid, samt eventuelle udgifter i forbindelse med lokaler og/eller udstyr.
Der gives ikke fortrydelsesret på tilbudspakker, senere end 24 timer før selve aftalen.
Afbud skal ske senest 24 timer før aftalen, og såfremt der er betalt depositum gives dette kun retur ved afbud minimum 5 dage før.

14. Ansvarsbegrænsning
Steen Knarberg Photography kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for forhold Steen Knarberg Photography ikke er gjort skriftligt bekendt med, indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes mangelfuld og fejlagtig information fra kunden vedr. rettigheder, personfølsomt materiale eller forhold, generelle fejl, fejl-visninger eller ændringer i kampagners afvikling fra mediers side, hvad enten de er opstået som følge af fejl fra Steen Knarberg Photography side eller enhver udfrakommende årsag. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra samarbejdspartnere eller underleverandører, kan kunden ikke opnå erstatning fra Steen Knarberg Photography. Steen Knarberg Photography kan ikke gøres ansvarlig for skader på varer, løsøre og ejendom, som kunden stiller til rådighed i.f.m. fotograferingen.

15. Individuelle aftaler
Aftaler ud over det i ordrebekræftelsen og forretningsbetingelserne anførte er ikke gældende, medmindre de skriftligt er bekræftet af Steen Knarberg. Individuelle, skriftlige aftaler gælder forud for nærværende forretningsbetingelser.

16. Forbehold
Vi tager forbehold for fejl i priser og tekster på www.steenknarberg.com og beslægtede websites og webplatforme.

Al tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Fotograf Steen Knarberg forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4

17. Tvist
Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, afgøres af retten i Næstved som første instans. Jeg er medlem af Dansk Journalistforbund.

18. Ændringer i handelsbetingelser
Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på www.steenknarberg.com på disse sider.